برنامه ريزي جهت رسيدگي به
مدارس شبانه روزي یک منطقه محروم در استانهای
بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد، هرمزگان، لرستان و خراسان جنوبی