کمیته برنامه ریزی و توسعه

این واحد زیر نظر موسسین ، هیئت مدیره و متشکل از اعضای صاحب فکر  می باشد. این واحد در حقیقت وظیفه توسعه سیستم های خیریه را بر عهده دارد. در ضمن طراحی فرآیند های سازمانی، تحقیق ، توسعه و برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در این واحد انجام می پذیرد