تامين هزينه ها

از جمله ارزش های والا و گرانقدر این موسسه این است که کلیه هزینه های جاری و ستادی این خیریه از طرف هیئت موسس گروه صنعتی مکرر پرداخت می گردد و تنها کمک های معنوی و هم فکری نیک اندیشان سرمایه اصلی این خیریه می باشد و بدون هیچ انتظاری، این نیک اندیشان در سایه شفافیت و کمک های سراپا عشق موسسین که با هدف والای باقیات وصالحات نهادینه شده است در پیشبرد این اهداف متعالی با خیریه اهل البیت سلام ال..ه علیهم  همراهی می کنند.