- ساختار اجرایی
   
         -ساختار پشتیبانی
         -ساختار عملیاتی

به طور کلی این موسسه می بایست  بخش های زیر را ایجاد نماید:
کمیته تدبیر جوان :کمیته اصلی این موسسه نیاز به حضور دانشجویان دارد که  با همیاری اساتید دانشگاه ها ، این کمیته دانشجویی  می تواند شکل گیرد و برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص فعالیت های دانشجویی و طرح های اجرایی در مناطق محروم و  هماهنگی های لازم در این خصوص در دانشگاه ها و  در ارتباط با دانشحویان شکل خواهد گرفت.در این کمیته جوانان قبل از ورود به بازار کار در محیطی نامساعد به کسب تجربه و تاثیرایفای نقش الگوپذیری آنها برای جوانان در مناطق محروم، بسیار حائز اهمیت  می باشد.
کمیته مشارکتهای مردمی: متشکل از کسانی که تمایل دارند نقش بیشتری در تصمیم گیری برای جذب مشارکت ها و اجرای فعالیت های  این موسسه را داشته باشند.
کمیته منابع انسانی: با توجه به اهمیت منابع انسانی و داوطلبانی که در این موسسه  فعالیت می کنند، این واحد با برنامه ریزی منابع انسانی تامین نیروی انسانی واحد های دیگر را بر عهده دارد. 
کمیته  روابط عمومی: این بخش امور مربوط به ارتباطات بیرون سازمانی و اطلاع رسانی داخلی به علاوه ایجاد خبر و مستندسازی را بر عهده دارد.
کمیته فن آوری اطلاعات:  این واحد در موسسه  امور مربوط به فناوری اطلاعات و طراحی سیستم های ارتباطی را بر عهده دارد.
کمیته آموزش: واحد آموزش یکی از مهمترین و بزرگترین واحدهای این موسسه باید لحاظ گردد که تمامی امور مربوط به آموزش شامل آموزش در مناطق محروم را برای بانوان و  کودکان محروم  در عرصه های مختلف  و برنامه ریزی برای کلاس های آموزشی خانواده های تحت پوشش  و  حتی نیز آموزش اعضای  موسسه را بر عهده گیرد.
کمیته طرح ها و پروژه ها: هر طرح و پروژه در عرصه های مختلف تیم و گروه مربوط به خود را دارد که برای خود دارای ساختار سازمانی می باشد و مسئولین این بخش ها زیر نظر مستقیم واحد برنامه ریزی و توسعه فعالیت می کنند و گزارشات خود را به این بخش جهت بررسی تحویل می دهند.
کمیته معتمدین: با توجه به استراتژی این موسسه  مبنی بر گسترش فعالیت ها در شهرهای مختلف، شناسایی معتمدین و ریش سفیدهای محلی  در سایر شهرها جزء برنامه های این موسسه می باشد که هدایت و هماهنگی توسط این کمیته با آنها برای  بررسی وضعیت و نیازهای خانواده های محروم بومی محل ،فعالیت های کاری آنان و امور مربوط به آنان در این بخش انجام می شود.
کمیته امور مالی: این واحد درموسسه  امور مربوط به حسابداری و ارائه گزارش های مالی به منظور شفاف سازی فعالیت های موسسه را بر عهده دارد.
کمیته شناسایی و مددکاری: این واحد از حساسیت و اثربخش پذیرتری خاصی  و  مهمترین واحد به لحاظ عملیاتی می باشد. در این واحد کلیه خانواده های تحت پوشش شناسایی شده و به صورت منطقه ای توسط معتمدین این موسسه خدمات مورد نیاز به خانواده ها ارائه می شود.
کمیته تشکل های درآمد زایی: این واحد از طریق ارتباط با خیرین ،صنایع مختلف و  اصناف و تعریف طرح های درآمدزایی و اقدام به تامین منابع مالی، جذب اسپانسر برای کمیته های مختلف را بر عهده دارد.
کمیته امور بین الملل:  از اهداف آتی این واحد می باشد که بتواند سایر NGO های بین المللی را شناسایی نموده و از ایده ها و حتی مشارکتهای آنها نیز بهره مند شود .