در این دوران ، دیگر فقر ،نه فقدان زر و سیم، که  "فقر" فقدان اندیشه و  دوری از دیار و بوم خود، آن هم برای لقمه ای و بی هویتی در کلان شهرها  معنی می دهد که زدودنش کاری است بس دشوار.
فقر زر را با کیسه‌ای درم به طرفه العینی می‌توان زدود، اما فقر اندیشه و بی هویتی در دیار غربت ، کیسه‌های درم را می‌بلعد و گامی بیش به پیش نمی‌نهد. بر  همه نیک اندیشان، پوشیده نیست که  کمک مالی یا ارتقاء سطح فرهنگ و اندیشه در این دیار، کاریست که گذشتگان ما سالها در آن کوشیده‌اند و با این همه، آنچه پدیدار شده است، با آنچه ایده‌آل است، فاصله بسیار دارد.


منشور اخلاقی "تمرکز بر راهبردهاي اساسي زير":
1.پرورش انسان هايي با باورهاي ديني ، اخلاقي در مناطق محروم با  برخورداری هويت  محلی با ایجاد امکانات ایستایی در  زادگاه خودشان 
2.پرورش انسان هايي توانا با مهارتهاي لازم براي ايفاي نقش مؤثر براي خود، خانواده و جامعه در حیطه بومی خودشان

اهداف:
- هدف ایده آل " رفع موانع مرتبط با مهاجرت از مناطق محروم" که بسیار سخت و دست نیافتنی است ولی غیرممکن نیست.
- اعتلا و احیای امکانات اولیه زندگی ( تامین آب، معاش اولیه زندگی، اموربهداشتی ،درمانی ،آموزشی و...)
- توسعه زیرساخت ها از طریق رفع موانع ایجاد اشتغال در مناطق محروم
- احداث و بازسازی فضاهای آموزشی ،فرهنگی ،مسکونی و بهداشتی
- رسیدگی به نیازهای اساسی دو قشر آسیب پذیر بانوان و فرزندان آنها