مؤسسه اي غير دولتي و غیر انتفاعی متشکل از جمعی نيك اندیش با هدف والای کمک به همنوع ، متشكل از واحدهاي مختلف با هدف بنيادين تلاش براي ساختن ايراني عاري از فقر فرهنگي با ماموريت مشاركت در امور توسعه  زیر ساخت ها و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و همچنین احداث فضاهاي آموزشي ،فرهنگي و درمانی ،مسکونی و ارتقاء سطح بهداشت و درمان در مناطق کم برخوردار و نيازمند، به همراه حمايت مادي ، معنوي و فرهنگي از دو قشر آسیب پذیر بانوان و فرزندان آنها که مستعد ارتقاء سطح آموزش می باشند  و رفع موانع ایجاد اشتغال برای افراد بومی با توجه به پتانسیل های  موجود در مناطق محروم كشور.

آرمان ما این است که قبل از اینکه فردی با تمام مشکلات از دیار بومی خودش مهاجرت کند سعی کنیم او را در آغوش سرزمین خودش حمایت کنیم  و گامی بر آباد کردن و احیای اشتغال درمناطق محروم را در کنار دیگر نیک اندیشان   که به مدرسه ساز ی،بنای مسجد ،درمانگاه و ... انجام  می دهند و قدمی برای  ایجاد تحولی در زیرساختها  برداریم تا در آینده های نه چندان دور شاهد مدارسی خالی از دانش آموز ،روستایی خالی از مرد و در نهایت روستایی خالی از سکنه نباشیم.