مسئوليت اجتماعي شركتها يا CSR

بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است       نبیند خیر از آن خرمن كه شرم از خوشه چین دارد
 
فقدان اندیشه، راهكار و نهادهای اجرایی کارآمد برای ایجاد توازن درآمد اقشار مختلف جامعه، در بلند مدت شکاف درآمدی را افزایش می‏دهد. اگر رشد شتابان درآمد ملی همراه اين روند نباشد تا سهم اقشار گوناگون افزایش متناسب پیدا کند، به حسرت گروه‏های کم درآمد منجر مي‏شود.

رهبران بنگاه‏های صنعتی، بازرگانی و ديگر شركت‏ها در غرب، با درك نکته یاد شده، به این نتیجه رسیده‏اند که بخشی از درآمدهای خود را به برنامه‏های مختلف در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اختصاص دهند. به این ترتیب، مسئولیت‏پذیری اجتماعی، با این هدف بلندمدت در دستور کار بنگاه‏ها قرار گرفت که راهی برای کاهش شکاف درآمدی و احساس حسرت میان گروه‏های کم‏درآمد پیدا شود.

سازمان ملل متحد نیز با درك فوايد این پدیده اجرای آن را در دستور کار قرار داد و از مدیران، صاحبان و سهامداران بنگاه‏ها خواست که برای پدیده با اهمیت مسئولیت اجتماعی تدبیری عملی بیندیشند.

شمار قابل توجهي از بنگاه‏ها در دهه گذشته چنین اقدامی را در برنامه‏هاي خود قرار داده‏اند. مدیران بنگاه‏ها با توجه به عواملی همچون موقعیتهای گوناگون سرزمینی، نوع کالایی که خود تولید می‏کنند و نیز سطح درآمدی گروه‏های کم‏درآمد، راه و روش خاص خود را برای ایفای تعهد مسئولیت اجتماعی انتخاب کردند.

برخی از شرکت‏ها برای اینکه مسئولیت اجتماعی خود را در راستای ارتقای کارایی و بهره‏وری تعریف کنند، به این راه رفتند که با سرمایه‏گذاری در پژوهش‏های فنی، کالاهای مورد نیاز گروه‏های کم‏درآمد را با قیمت‏های مناسب تولید کنند.

برخي ديگر براي كمك مستقيم به قشر ضعيف جامعه درصدد برآمدند كه يا به يك خيريه كمك كنند يا خود مؤسسه خيريه‏اي را راه اندازي كنند تا براي ايفاي نقش حمايتي خود از عموم جامعه باري از دوش حاكميت بردارند. این اقدام گامي عملیاتی در راستای تحقق نظریه محرومیت زدائی با راهکار و راهبرد فعالیت‏های خيرخواهانه است.

براي اطلاعات بيشتر به مركز ترويج مسئوليت اجتماعي شركت‏ها مراجعه فرمائيد.